چار چوب پیشنهادی برگزاری دوره های توانمندسازی

چارچوب برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای هیئت علمی
 • 0
 • 1
 • عنوان کارگاه*
  2
 • تاریخ پیشنهادی*
  3
 • ساعت پیشنهادی*
  4
 • بستر ارائه*
  حضوری
  الکترونیکی
  ترکیبی
  5
 • مخاطبین*
  اعضای هیئت علمی
  مدرسین مدعو
  6
 • اهداف*
  7
 • سر فصل ها*
  8
 • 9
 • مجری/مجریان*
  10
 • تخصص/مرتبه علمی*
  11
 • همکار/همکاران-تخصص-مرتبه*
  12
 • محل خدمت*
  عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
  عضو هیئت علمی سایر دانشگاه هاوموسسات
  13
 • دانشگاه محل خدمت*در صورتی که عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند نیستید.
  14
 • 15
 • رایانامه*
  16
 • شماره همراه*
  17
 • تصویر پرسنلی* ارسال عکس پرسنلی
   18
  • 19
  • توضیحات*در صورت نیاز به امکانات یا معرفی منبع درسی تکمیل گردد.
   20
  • ارسال رزومه*مدرسین خارج از دانشگاه ضروری است رزومه علمی خود را نیز ارسال نمایند. آپلود
    21