فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی
 • 0
 • 1
 • نام دوره* دوره مدنظر را انتخاب نمایید
  2
 • کد پیگیری ثبت نام*
  3
 • 1- تواضع و رعایت اصول اخلاقی وآداب اجتماعی متناسب با استادان*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  4
 • 2- تسلط استاد بر موضوع*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  5
 • 3- توانایی انتقال مطالب در کلاس*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  6
 • 4- استفاده از ابزارها، رسانه ها و مواد آموزشی مناسب مثل وایت برد، پاورپوینت، فیلم و عکس با توجه به اهداف دوره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  7
 • 5- پویا بودن کلاس و شرکت دادن افراد در مباحث دوره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  8
 • 6- نحوه مدیریت کلاس-نظم و زمان*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  9
 • 7- انجام ارزشیابی مناسب از آموخته های شرکت کنندگان*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  10
 • 8- داشتن طرح درس مناسب، جامعیت و پیوستگی در ارایه مطالب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  11
 • 9- مرتبط بودن مباحث مطرح شده با عنوان و اهداف دوره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  12
 • 10- متناسب بودن منابع آموزشی و کمک آموزشی معرفی شده با موضوع و اهداف دوره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  13
 • 11- مفید و کاربردی بودن دوره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  14
 • 12- پشتیبانی مناسب و پاسخگو بودن کارشناسان دوره*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  15
 • مهم ترین نکته ای که توجه شما را جلب کرد چه بود*
  16
 • مهم ترین پیشنهاد شما برای دوره های بعدی چیست؟*
  17
 • آیا موضوع ویژه ای در این دوره باعث ناراحتی شما شد؟*
  18
 • 19