فرم نظرسنجی در دوره آموزشی توانمندسازی و توسعه حرفه ای مدرسان مدعو

نظرسنجی دوره آموزشی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • نام دوره*
  روشها و فنون تدریس
  طراحی آموزشی و طرح درس
  شیوه های سنجش و ارزشیابی
  نقش اساتید در مدیریت و کاهش آسیب های روانشناختی دانشجویان
  پیشگیری از رفتارهای خودآسیب رسان
  2
 • تسلط مدرس بر موضوع و توانایی انتقال مطالب*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  3
 • داشتن طرح درس مناسب، جامعیت و مرتبط بودن مباحث ارائه شده*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  4
 • 3-پویا و تعاملی بودن کارگاه و مشارکت مخاطبین در مباحث*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  5
 • 4-استفاده از ابزار کمک آموزشی، رسانه و مواد آموزشی مناسب(پاور، فیلم، عکس)*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  6
 • 5-مدیریت و استفاده بهینه از زمان کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  7
 • 6-دانش افزایی،کاربردی و مفید بودن بودن مباحث کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  8
 • 7-سازماندهی مناسب و خدمات پشتیبانی در برگزاری کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  9
 • 8-اطلاع رسانی و پاسخگویی مناسب در برگزاری کارگاه*
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  10
 • نظرات و پیشنهادات*
  11