پایان نامه های گروه کامپیوتر


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸ مورد.
دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوان
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوتررضایی فریمانی میمنتتخمین توابع تصمیم در سیستم بازشناسی الگو توسط الگوریتم بهینه سازی سیستم صفحات شیبدار
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترسالاری هنزا مرضیهکاهش ابعاد ویژگی به کمک تئوری فازی مجموعه راف با استفاده از الگوریتم اصلاح شده سیستم ایمنی مصنوعی
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترلنگری نفیسهشناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری اینترنتی با استفاده از الگوریتم های فوق ابتکاری
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترنوروزی جعفرلو محمدتقیاراده رویکردی مبتنی بر سیستم فازی در رتبه بندی خدمات شهری، مطالعه موردی سیستم شهرداری تهران
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوتربیک نژاد حجتارائه یک رویکرد مبتنی بر داده کاوی به منظور شناسایی بات نتهای نظیر به نظیر در مراحل آغازین چرخه حیات
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوتررمضانی اعظمطراحی یک سیستم تخمین ترافیک پویا و مسیریابی آگاه به زمینه
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترقاسمیان قطب اباد هادیالگوریتم بهینه سازی فراابتکاری با الگوگیری از رفتار انسان ها در شهرسازی
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترهاشم زاده بهارهاستخراج کلمات کلیدی مستقل از زبان برای داده های بزرگ
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوتراستادی عیلکی شقایقارائه یک مکانیزم انگیزشی آگاه به زمینه در سنجش جمعیتی موبایل جهت افزایش مشارکت کاربران
مهندسی برق و کامپیوترکامپیوترخرد مهدیتخصیص ترافیک شبکه شهری تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی
آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷