پایان نامه های گروه مهندسی برق-کنترل

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درس
مهندسی برق و کامپیوترکنترلحاجی ابادی حجتکنترل ژنراتور سوئیچ رلوکتانسی در تولید توان بادی با حضور قطعیت باررساله دکتری
مهندسی برق و کامپیوترکنترلچهکندی نژاد هادیطراحی کنترل کننده تطبیقی مدل چندگانه برای سیستم های نامتغیر با زمان با تاخیر زمانی متغیر در ورودیرساله دکتری
مهندسی برق و کامپیوترکنترلافشاریان صالحهیک استراتژی مقاوم جهت پایدارسازی سیستم­های هایبرید تکه­ای افاین دارای تأخیر زمانی متغیر با زمان برای دو کلاس خاص از عدم قطعیت­های چندوجهی و نماییرساله دکتری
مهندسی برق و کامپیوترکنترلرحمتی سعیدطراحی کنترل کننده های پیش بین مقاوم متمرکز و توزیع یافته برای یک کلاس از سیستم های غیر خطیرساله دکتری
مهندسی برق و کامپیوترکنترلسعادتمندطرزجان مرتضیارائه یک استراتژی کنترلی نامتمرکز جهت پایدارسازی یک سیستم ابعاد وسیع با اتصالات داخلی قوی و دارای تاخیر زمانیرساله دکتری
مهندسی برق و کامپیوترکنترلبدل خانی سجادموقعیت یابی و نقشه یابی همزمان در محیط های پویا توسط چند رباترساله دکتری
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۷