پایان نامه های گروه قدرت

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درس
مهندسی برق و کامپیوترقدرتدست یار فرشادمدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت ثابت مجهز به ژنراتور القائی قفس سنجابیپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتکمالی مقدم محمدامکان سنجی احداث نیروگاه بادی در استان خراسان جنوبی و بررسی وضعیت شبکه قدرت موجودپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتامیری میثمجایابی بهینه منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی و با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتصمدی علی‌اصغرمدلسازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القائی رتور سیم پیچی شده دو تغذیه ایپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتعلیزاده مرتضیکنترل کننده یکپارچه سیلان توان و کاربرد آن در خطوط انتقال موازیپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمظفری زاده محسنتاثیر مزارع بادی متصل به شبکه بر روی کیفیت ولتاژ و ارزیابی فلیکرپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمومنی مجیدمدل سازی دینامیکی توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرونپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمویدی راد حجتبازآرایی سیستم توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از نظریه گرافپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتحشمتی علیمدلسازی مزرعه بادی برای مطالعات قابلیت اطمینان سیستمهای قدرتپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترقدرتمهدی زاده فرد مجیدتحلیل بهره برداری نیروگاههای تولید پراکنده به صورت جزیره ای و تاثیر آن به شاخص های قابلیت اطمینانپایان نامه ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۵۵ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷