پایان نامه های گروه الکترونیک

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درس
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکعلی بیگی محمدبازشناسی زیرکلمات تایپی فارسیپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکدانشمند نجار فرهادارائه یک روش جدید برای تحلیل تصاویر کف به منظور کنترل هوشمند فلوتاسیونپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمخلصی امیدتحلیل سیگنالهای قلبی به منظور تشخیص بیماری های جدی قلبپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکقنبری نجمهانتخاب ویژگی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسیپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکده باشیان مریماستفاده از تکنیک های جدید بهینه سازی هوش جمعی در طراحی مدارات مجتمع آنالوگپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکسردار علیرضااستفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی بهبودیافته در خوشه یابی تصاویرپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکسلیمیان ریزی مهدیآشکارسازی لبه با استفاده از روشهای هوشمندپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکمعتمد مازوکله پشته صابرتشخیص سکته مغزی و بررسی اسیبهای ناشی از آن با استفاده از پردازش تصاویر MRIپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکشهریار پور الهامبازشناسی مبالغ حرفی در چک های بانکی دستنویس فارسیپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوترالکترونیکرزمجوئی سیروسمدل محاسباتی مبتنی بر سیستم بینایی انسان برای تشخیص شی ئ برجستهپایان نامه ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷