پایان نامه های گروه برق

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درس
مهندسی برق و کامپیوتربرقترشیزی سانازاستخراج ویژگی­های تراکم بنیان برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با روشی هوشمندپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقبخشی فخرود حسیناستخراج ویژگی از نواحی دایروی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی با روشی هوشمندپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقبانویی محمدحسینطراحی سیستم تصمیم­یار هوشمند کلنیکی به منظور تشخیص و درمان بیماری دیابت نوع دوپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقشهپر حسینطراحی و بهینه‏سازی عملکرد یک ترانسفورمر فعال جدید برای کاربردهای فرکانس بالپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقمرشدلو روشنکپایان نامهپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقهمتی سمانهبهبود تخمین وضعیت تخمین شارژ باتری بر اساس روش¬های کلاسیک و محاسبات نرمپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرققلی زاده سمانهپایان نامهپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقزنگویی سمیهپایان نامهپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقبیرقی طوسی ابوالفضلبررسی انواع توابع تحریک در شبکه عصبی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسیپایان نامه ارشد
مهندسی برق و کامپیوتربرقلاخی امینبازشناسی ارقام دستنویس فارسی با ترکیب شبکه های عصبی و استفاده از الگوریتم ژنتیک برای آموزش شبکه های عصبی و ترکیب آنهاپایان نامه ارشد
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵۴ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷