کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی

معرفی و اهداف

معرفی و اهداف:

کانون­ های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی به­ عنوان نهادهای دانشجویی در فضای دانشگاه­ ها برای پاسخگویی به نیازهای دانشجویان، شکوفاسازی خلاقیت­ های فردی و سامان­ بخشیدن به خواسته ­ها و تلاش ­های دانشجویان تأسیس شده است. توسعه و تعمیق فعالیت­ های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و هنری در سطح دانشگاه، سامان ­بخشیدن به این نوع از فعالیت ­های دانشجویی، افزایش روحیة همکاری جمعی و جلب مشارکت دانشجویان، کشف استعدادها و خلاقیت­ های فردی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان­ های فکری و فرهنگی جامعه از جمله فعالیت­های کانون­ ها می ­باشد. بدون تردید نقش ­آفرینی کانون ­ها در فضای دانشگاه، ارتقای سطح آگاهی­ های فرهنگی را به ­دنبال خواهد داشت.

تقویت کارآفرینی، افزایش شور و نشاط دانشجویی، اعتمادسازی و جلب مشارکت استادان و دانشجویان، آسیب ­شناسی وضعیت اجتماعی دانشجویان، برنامه ­ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان، تقویت حضور در جشنواره ­ها و مسابقات ملی و استانی، همایش ­های ملی و استانی و ... از جمله برنامه­ های کانون­ ها می­ باشد.

دانشگاه بیرجند در حوزة کانون­ ها دارای 21 کانون فعال بوده که در حوزة ادبی و هنری 8 کانون، حوزة اجتماعی 7 کانون، حوزة مذهبی و دینی 3 کانون، حوزة فرهنگ و اندیشه 3 کانون می­ باشند.

اخبار کانون های فرهنگی، هنری، ادبی، اجتماعی و مذهبی دانشگاه