مدیریت فرهنگی و اجتماعی

دکتر علی زنگویی

  دکتر علی زنگویی

  مدیر فرهنگی و اجتماعی


  •   استادیار

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   گروه معارف اسلامی

تعداد بازدید:۴۲۶۰