آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه کانون های فرهنگی، هنریآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
آیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه تأسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجوییآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
ایین نامه کرسی های آزاد اندیشیآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
آیین نامه تشکل های دانشجوییآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
منشور حقوق دانشجوییمنشور حقوق دانشجوییآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوییآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهیآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
آیین نامه استاد مشاور انجمن های دانشجویی دانشگاه بیرجندآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی
آیین نامه استاد مشاور فرهنگی و هنری دانشگاه بیرجندآیین نامه ها و مقررات معانت فرهنگی و اجتماعی