مدیریت

تعداد بازدید:۲۱۰۹
محسن خورشیدزاده

رؤیا عقیلی

    مسئول مرکز بهداشت و درمان


  •   پزشک معتمد

  •   پزشک عمومی

  •   مرکز بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

  •   05631025411

  •   05632202166

  •   roaghili@birjand.ac.ir - healthcenter@birjand.ac.ir