همکاران

تعداد بازدید:۱۶۹۹

  زهرا تابع

پزشک عمومی


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202301-430 , 05632202166 

 

 

  طلعت آسیابان

پذیرش درمانگاه


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202301-430 , 05632202166

فاطمه زنده دل
 

 فاطمه زنده دل

پرستار


 •   مرکز بهداشت و درمان

 •   درمانگاه فرهیختگان

 •   05632202301-430 , 05632202166

 •   zendehdelf[at]gmail.com

 

 

 
 •  

 •  

 •