همکاران

تعداد بازدید:۲۷۱۱
محسن خورشیدزاده

  فاطمه زنده‌دل

  پرستار


  •   کارشناسی پرستاری

  •  اداره بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

 05631025413

  •   zendehdelf[at]gmail.comr

محسن خورشیدزاده

طلعت آسیابان

  متصدی امور دفتری و بایگانی


  •   کارشناسی

  •   اداره بهداشت و درمان ( درمانگاه فرهیختگان)

 0563102541

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۴۰۰