بازدید‌های ایمنی و بهداشت

تعداد بازدید:۱۸۶۷

در راستای رسالت واحد بهداشت و ایمنی و با هدف بهبود وضعیت بهداشت محیط دانشگاه، بازدید از واحد‌های مختلف مطابق چک لیست­‌های استاندارد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، توسط کارشناس بهداشت دانشگاه انجام و مشکلات و نواقص مشاهده شده تذکر داده می شود.

کلید واژه ها: اندیشه ما، سلامت شما

آخرین ویرایش۳۱ خرداد ۱۳۹۹