پزشکان درمانگاه

تعداد بازدید:۱۰۸
زهرا تابع

  زهرا تابع

پزشک


  •   اداره بهداشت و درمان

  •   5631025412

  سیده سمیرا خراشادیزاده

  سیده سمیرا خراشادیزاده

پزشک


  •   اداره بهداشت و درمان

  •   5631025412

  ریحانه هاشمی

  ریحانه هاشمی

دندانپزشک


  •   اداره بهداشت و درمان

  •   5631025410

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱