رییس آموزشکده

تعداد بازدید:۳۴۷۵
دکتر مسعود دیدارخواه

  دکتر مسعود دیدارخواه

  سرپرست آموزشکده کشاورزی


  •   استادیار گروه علوم دام

  •   آموزشکده کشاورزی سرایان

  •   طبقه اول - اتاق ریاست

  •   056-32904491-92/105

  •   056-32904497

  •   masooddidarkhah[at]birjand.ac.ir