مسئولین

دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

محمد رضا ابراهیم زاده

  محمد رضا ابراهیم زاده

  معاون اداری و مالی


  •   حوزه ریاست

  •   056-32904491-92 , 106

دکتر سید حمید رضا رمضانی

  دکتر سید حمید رضا رمضانی

  مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و علوم مهندسی محیط زیست


  •   استادیار

  •   آموزشکده کشاورزی

تعداد بازدید:۱۷۹۱