گروه زراعت

تعداد بازدید:۴۵۴۴

گروه آموزشی علوم زراعت و اصلاح نباتات(مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی)

 گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی سرایان در سال 1388 پایه‌ریزی و  در مقطع کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات فعالیت خود را آغاز نمود.و اکنون با اعضای هیأت علمی خود در حال انجام فعالیتهای آموزشی و پژوهشی می‌باش

تعداد اعضای هیات علمی
گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زراعت و اصلاح نباتات -- -- 2 1 3


-        معرفی گروه

گروه زراعت دانشکده کشاورزی در طی نزدیک به یک دهه از فعالیت های علمی خود در ابعاد کارکردی و بسیاری از جنبه های علمی- پژوهشی در علوم زراعی منطقه  نقشی سازنده و پیشرو به عهده داشته است.

نگرش آینده گروه به تولیدات زراعی متکی بر مبانی بوم سازگار تولید و جنبه های زیست محیطی مربوطه بوده و از طرفی ایجاد دیدگاه های همه جانبه و نگرشی تلفیقی در امر تولید کشاورزی است. لذا در صدد است نوعی تجمیع و آموزش بین رشته ای در گروه به عمل آید و جنبه هایی از تولیدات زراعی که متکی به حفظ منابع پایه، افزایش کارایی مصرف نهاده ها و حفاظت از محیط زیست می باشد آموزش داده شود و تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی محوریت فعالیت های آموزشی و پژوهشی این گروه قرار داده خواهد شد.

وظائف مدیر گروه آموزشی

1-     تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به دانشکده

2-      ابلاغ برنامه های اجرائی وظایف آموزشی ، پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای دگروه

3-      نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدماتی گروه

4-      تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به دانشکده

5-       تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهاد ها و نظریات جمعی گروه به دانشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که دانشکده ارسال می نماید

6-      پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

7-      انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم ، کتاب ها و نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

8-      پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساٌ یا با همکاری سایر گروه ها آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی

9-      ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۷