روسای پیشین

تعداد بازدید:۱۴۸۱
دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  رییس پیشین آموزشکده کشاورزی ( ایشان از آبان 93 تا اسفند 97 عهده دار ریاست آموزشکده کشاورزی سرایان بوده اند.)


  •   استادیار گروه زیست شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   بلوک A