روسای پیشین

تعداد بازدید:۲۹۶۸
دکتر مسعود دیدارخواه

  دکتر مسعود دیدارخواه

استادیار


  •   آموزشکده کشاورزی سرایان

  •   056-32904491-92/105

  •   056-32904497

  •   masooddidarkhah[at]birjand.ac.ir

دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

استادیار


  •   دانشکده علوم

  •   mghorbany[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۲