معاون آموزشی آموزشکده

دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  معاون آموزشی


  •   استادیار

  •   حوزه ریاست

تعداد بازدید:۱۲۷۱