کارکنان

تعداد بازدید:۲۴۸۲
فاطمه موسایی

  فاطمه موسایی

مسئول دفتر ریاست - امور رفاه


 •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

 •   دفتر ریاست

 •   056-32904491-92 , 104

کاظم دنیایی

  کاظم دنیایی

کارشناس امور مالی


 •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

 •   056-32904491-92 , 109

مریم رحیمی

  مریم رحیمی

مسئول حسابداری


 •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

 •   056-32904491-92 ,108

زهرا کمال زاده

  زهرا کمال زاده

مسئول آموزش


 •   ساختمان آموزشی - طبقه پایین

 •   056-32904491-92 , 103

اعظم عطاءزاده

  اعظم عطاءزاده

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی


 •   ساختمان آموزشی - طبقه پایین

 •   056-32904491-92 , 114

معصومه محمدی مقدم

  معصومه محمدی مقدم

امور اداری و دبیرخانه - امور رایانه


 •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

 •   056-32904491-92 , 107

رضا طاهرپور کلانتری

  رضا طاهرپور کلانتری

کارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات - سرپرست مزرعه


 •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

 •   056 - 32904491-92 , 112

مهدی کارگر

  مهدی کارگر

کارشناس گروه محیط زیست - مسئول آزمایشگاهها


 •   ساختمان آموزشی - طبقه بالا

 •   056-32904491-92 , 113

فاطمه یل

  فاطمه یل

کتابدار - امین اموال


 •   کتابخانه

 •   056-32904491-92 , 152

سعید جهانی

  سعید جهانی

راننده


سید باقر ساعدی

  سید باقر ساعدی

خدمات


علی اصغر سمیعی

  علی اصغر سمیعی

خدمات