تشکل های علمی

انجمن علمی محیط زیست - مسئول : وحید امین نیک

انجمن علمی زراعت - مسئول : مهرداد رضایی

انجمن ادبی - مسئول : فاطمه اسدی

تعداد بازدید:۹۳۲