تشکل های علمی

تعداد بازدید:۱۷۵۶

انجمن علمی محیط زیست - مسئول : وحید امین نیک

انجمن علمی زراعت - مسئول : مهرداد رضایی

انجمن ادبی - مسئول : فاطمه اسدی

آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷