مدیر گروه و مدیران پیشین

سید حمید رضا رمضانی

  سید حمید رضا رمضانی

  مدیر گروه


  •   استادیار

  •   آموزشکده کشاورزی

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

حمیدرضا فلاحی

  حمیدرضا فلاحی

استادیار


  •   آموزشکده کشاورزی

تعداد بازدید:۴۷۱