آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی

تعداد بازدید:۵۹۹

 

  آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی


  •   دکتر امیر حسن اسعدیان

  •   ساختمان آزمایشگاهی

  •   05632904491-92 ، 118