معرفی معاونت

تعداد بازدید:۳۶۰۶

شرح وظایف:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی دانشگاه به واحد های ذیربط و پیگیری نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • نظارت بر واحد های تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
 • همکاری با سایر معاونت ها به منظور حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری،مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات مقررات و آیین نامه‌های مربوط
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه، هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارهاو روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارهای تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط
 • بررسی وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها، مشکلات، فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبرهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب
 • جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت های لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی دانشگاه(اعم از پیمانی، امانی و ...)
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور نوسازی، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود
 • تشکیل کمیته تدوین روش های اجرایی مناسب به منظور بهینه سازی سامانه تماملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریت مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه
 • تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

معاونین اداری و مالی دانشگاه از سال 1377 تا کنون

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

سید وحید اسلامی از بهمن 1397

عباس عابدی

از اردیبهشت 1397 تا بهمن 97

حیدر رئیسی

از اردیبهشت 1396 تا اردیبهشت 1397

غلامرضا زمانی

از سال 1384 تا 1396

محمد شیوا

از سال 1380 تا 1384

سید محمد حسینی

از سال 1377 تا 1380

آخرین ویرایش۰۴ خرداد ۱۳۹۸