معرفی معاونت

تعداد بازدید:۴۰۱۷
محسن عارفی

  محسن عارفی

  معاون اداری ومالی


 •   دانشیار

 •   سازمان مرکزی

 •   گروه آمار

سوابق اجرایی: 

- عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند

- مدیر امور فرهنگی دانشگاه

مدیر گروه آموزشی آمار

 

شرح وظایف:

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی دانشگاه به واحد های ذیربط و پیگیری نظارت بر حسن اجرای آن
 • تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب
 • نظارت بر واحد های تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن ها
 • ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
 • همکاری با سایر معاونت ها به منظور حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های دانشگاه
 • مدیریت و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری،مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات مقررات و آیین نامه‌های مربوط
 • رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه، هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارهاو روش های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
 • نظارت بر هزینه کرد اعتبارهای تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیات امنای ذیربط
 • بررسی وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها، مشکلات، فرصتها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبرهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب
 • جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت های لازم در جهت اجرای طرح های عمرانی دانشگاه(اعم از پیمانی، امانی و ...)
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور نوسازی، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تأسیسات موجود
 • تشکیل کمیته تدوین روش های اجرایی مناسب به منظور بهینه سازی سامانه تماملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونتهای دانشگاه
 • استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریت مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دانشگاه
 • تدوین روش های اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات دانشگاه به منظور حفظ و نگهداری از سرمایه های ملی دانشگاه
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۲