اداره رفاه و بازنشستگی

تعداد بازدید:۳۶۷۵
سعید جمیلی

  سعید جمیلی

  رئیس اداره رفاه و بازنشستگی


 •   سازمان مرکزی

 • 056-31024214

 

 

   شرح وظایف:

 • اعمال و اجرای قوانین،آئین نامه هاو مقررات  ودستورالعملهای صادره از مراجع ذیصلاح و همچنین کلیه مصوبات هیات امنا و هیات اجرایی منابع انسانی کارکنان غیر هیات علمی،هیات جذب اعضای هیات علمی و... دانشگاه
 • تهیه و تدوین آئین نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعملها ی امور رفاهی و بازنشستگان دانشگاه در چارچوب  قوانین و مقرررات مربوطه با هماهنگی مقامات مافوق
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ،قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی ، رفاه و بخشنامه ها و تصویب نامه ها مربوط  به منظور آشنایی کامل ونظارت بر اعمال و اجرای آنها
 • نظارت و همکاری در اقدامات مربوط به صدور دفترچه بیمه درمان ، برقراری حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی و وظیفه وراث مربوطه و مستمری بگیران
 • نظارت و همکاری  درمحاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمت نظام وظیفه و خدمات غیر رسمی اعضا
 • نظارت و همکاری  درانجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی و تغییر صندوق بازنشستگی اعضاء
 • نظارت بر استرداد و انتقال کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه
 • نظارت و همکاری در حسن انجام خدمات مربوط به به بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، بازخریدی ط در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • نظارت و همکاری درانجام مکاتبات و محاسبه حقوق جهت صدور احکام بازنشستگی
 • نظارت و همکاری و مکاتبه با سایر سازمان ها و دستگاه ها  جهت استعلام سوابق خدمتی
 • نظارت و همکاری در اقدامات مربوط به صدور کلیه معرفی نامه ها و گواهی انجام کار کلیه اعضا و بازنشستگان
 • تهیه گزارش های لازم درخصوص موعد بازنشستگی افراد و بررسی درخواست افراد برای بازنشستگی 
 • فراهم کردن امکانات رفاهی برای اعضاء دانشگاه در حدود مقررات با در نظر گرفتن امکانات و تسهیلات مالی
 • نظارت بر انجام امور مربوط به ، بیمه ها ، رفاه و پرداخت کمکهای  نقدی وغیر نقدی با هماهنگی مقام مافوق
 • هماهنگی وپیگیری در جهت اعطای وامهای ضروری و غیره با نظر مقام مسئول و مراجع ذیربط از منابع مالی قانونی موجود
 • اجرای سیاست گذاری های شورای رفاهی دانشگاه
 • نظارت برانجام کلیه امور مربوط به پرداخت وام ها و کمک هزینه های بازنشستگان
 • پیگیری و نظارت در جهت انجام خدمات مربوط به پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت ، مهدکودک، مسکن،غذا، لباس وشیرو...
 • همکاری درفراهم نمودن تسهیلات لازم جهت استفاده از تسهیلات رفاهی و ورزشی جهت اعضاء دانشگاه و خانواده آنان
 • برنامه ریزی در جهت فراهم نمودن تسهیلات اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای تفریحی و زیارتی اعضاء
 • پیگیری جهت انعقاد قرارداد بیمه ها شامل بیمه عمر و حوادث، بیمه تکمیلی اعضاء شاغل و بازنشستگان دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • نظارت و همکاری در انجام مکاتبات و پیگیری های لازم از سازمانهای ذیربط جهت اخذ بیمه های عمر و حوادث و...جهت اعضاء واجد شرایط
 • نظارت و بررسی پرونده های مشمولین صندوق ذخیره اعضاء
 • انجام کلیه امور مربوط به مسکن اعضا اعم از پرداخت حق مسکن، وام مسکن . ....
 • نظارت و کنترل دقیق بر نگهداری، حفظ و حراست پرونده های استخدامی در اداره رفاه و بازنشستگی
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به کارکنان تحت سرپرستی و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • پاسخگویی، راهنمایی و توجیه حضوری و تلفنی کارکنان
 • نظارت و همکاری دراقدامات مربوط به صدور دفترچه بیمه درمان و سایر خدمات ذیربط
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • تهیه  و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت مقام مافوق
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲