آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت امور مالی

در حال بروزرسانی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
حسابداری تعهدیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
فرم درخواست وام قرض الحسنهفرم های حوزه مدیریت امور مالی
قانون بودجه سال ۹۳ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۹۲ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۹۱ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۹۰ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۹ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۸ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۷ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۶ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۵ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قانون بودجه سال ۸۴ و ضوابط اجرایی آنقانون بودجه سالیانه
قوانین و آیین نامه های دیوان محاسباتقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
مقرری ماه اولقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
مبنای کسر مقرری ماه اولقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
عدم کسر مالیات از کمک های رفاهی کارکنانقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
معافیت طرح های پژوهشی از حق بیمهقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی
نحوه احتساب و وصول حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و حسابرسیقوانین و آیین نامه های حوزه مدیریت امور مالی