مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۱۰۷۸۹
نرگس اسداللهی

  نرگس اسداللهی

  مدیرامور مالی


 •   سازمان مرکزی

 •   056-31024111

 •   n.asadollahi[at]birjand.ac.ir

 


شرح وظایف:

 

 • هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتها و عملیات مربوط به امور مالی دانشگاه
 • رعایت مقررات، قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملهای  مورد اجرا در امورمالی و اعمال نظارت مالی بر تامین اعتبار اسناد دانشگاه
 • نظارت بر کنترل هزینه ها و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی و سایر منابع طبق مقررات دانشگاه
 • تایید و امضای کلیه اسناد مالی دانشگاه
 • امضای چک و صورتحسابهای مالی باتوجه به اختیارات تفویضی
 • نظارت و رسیدگی بر تهیه و تنظیم اسناد، صورتحسابهای بانکی اعم از سیستمهای حقوق و مزایا و کسورات قانونی و ... طبق مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه وسایر قوانین مرتبط
 • بررسی قراردادها از نظر انطباق با اصول و موازین مالی و مستند بودن به امضاهای مجاز
 • کنترل و نظارت بر ثبت کلیه اسناد صادره در سیستمهای مالی
 • نظارت برحفظ و نگهداری کلیه حسابهای دارائی- بدهی و سرمایه ای دانشگاه
 • تهیه و تنظیم ترازنامه  و صورت های مالی دانشگاه به تفکیک حسابهای مستقل
 • راهنمایی و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه بمنظور سرعت بخشیدن به فرآیند امور مالی دانشگاه
 • نظارت بر وصول مطالبات دانشگاه از افراد حقیقی و حقوقی براساس مقررات و اسناد قراردادهای ذیربط
 • همکاری لازم در تهیه و تدوین بودجه جاری، عمرانی و اختصاصی دانشگاه
 • نظارت بر هزینه کردصحیح اعتبارات مصوب بر اساس موافقت نامه های مبادله شده
 • نظارت بر تحویل و تحول اموال، تاسیسات دانشگاه و تنظیم دفاتر ذیربط
 • پاسخگویی به حسابرسان و سازمانهای نظارتی ذیربط بمنظور اجرای صحیح مقررات و دستورالعملها و آئین نامه های جاری
 • بررسی و مطالعه راهکارهای مختلف اقتصادی و تامین منابع مالی و ارائه نظر مشورتی به ریاست  و معاونت اداری ومالی دانشگاه
 • بررسی و مطالعه در مورد مسائل و مشکلات مالی دانشگاه و ارائه راه حل های مناسب
 •  مطالعه در زمینه های مختلف مالی که از طرف ریاست یا معاونت مالی و اداری دانشگاه ارجاع می شود و دادن نظر تخصصی مشورتی در همان زمینه
 • تنظیم حسابهای نهایی دانشگاه و تهیه تفریغ بودجه سال مالی دانشگاه و ارسال آن به سازمانهای مربوطه
 • تهیه و تنظیم گزارشات وآمار مورد نیاز جهت مقام مافوق
 • همکاری لازم با سایر مدیران و معاونتهای دانشگاه
 • تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها و فرآیندهای امور مالی ( از جمله پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی و...)  و ارتقا سطح مهارت و توانمندی کارکنان واحدهای تابعه
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • اقدام در جهت حفظ و نگهداری اسناد، اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی، سپرده و...
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابعه و اظهار نظر لازم در مورد گزینش، تشویق  و تنبیه آنان
 • بررسی سطوح رضایتمندی مراجعین از نحوه عملکرد کارکنان امور مالی
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

 

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۲