گزارشات و اقدامات

تعداد بازدید:۱۶۷۷
  • تأیید نهایی تفریغ بودجه اعتبارات هزینه ای سال ۱۳۹۷ دانشگاه بیرجند و واحدهای اقماری(سرایان، سربیشه و فردوس) توسط خزانه معین استان و خزانه کل در سامانه سناما
  • تأیید نهایی تفریغ بودجه اعتبارات تملـک داراییهای سرمایه ای سال ۱۳۹۷ دانشگاه بیرجند و واحدهای اقماری(سرایان، سربیشه و فردوس) توسط خزانه معین استان در سامانه سناما
  • جذب مبلغ ۵۵۹۷۴ میلیون ریال اعتبارات عمرانی تخصیص یافته از محل اسناد خزانه اسلامی تا پایان شهریور ۹۸
آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۹۸