اداره اعتبارات ، درآمدها و تعهدات

تعداد بازدید:۲۵۵۶

شرح وظایف:

 • اعمال نظارت و کنترل بر تنظیم و نگهداری دفاتر اعتبارات برحسب برنامه و مواد هزینه و سایر طبقه بندی های بودجه ای
 • کنترل بر تطبیق اقلام مندرج در دفتر اعتبارات جاری و اختصاصی و سایر منابع و ردیفهای عمومی با دفاتر و معین هزینه اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حساب بمنظور رفع مغایرت های موجود
 • همکاری لازم در تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه با سایر واحدهای مالی
 • تامین اعتبار درخواست های واصله و تهیه و صدور حواله اعتبارات طبق هماهنگی مقام مافوق
 • انتقال و جابجایی اعتبارات پس از کسب مجوزهای مربوطه با هماهنگی مقام مافوق
 • نظارت بر فرآیند نگهداری حساب اعتبارات مصوب
 • کنترل بر فرآیند نگهداری بودجه اسمی و تفصیلی دانشگاه برحسب اعتبار مصوب و واحد استفاده کننده
 • ثبت تعهدات اسناد حقوق و مزایای کارکنان دانشگاه و سایر اسناد هزینه
 • اعمال نظارت بر تفکیک هزینه ها براساس سر فصل اعتبارات
 • اعمال نظارت و کنترل بر تخصیص و تعیین اعتبار اسناد براساس ردیف های ابلاغی و ثبت اعتبارات براساس تخصیص های ابلاغی
 • اعمال نظارت بر تامین اعتبار اسناد تملک و طرحهای عمرانی براساس سرفصل اعتبارات
 • اعمال نظارت و تامین اعتبار اسناد مالی بر اساس موافقت نامه های مبادله شده و تخصیص های صادره
 • اقدام در جهت پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در راستای اجرایحسابداری تعهدی
 • تهیه گزارش در مورد جمع ارقام تعهد و هزینه قطعی و مانده اعتبارات واحدها
 • پاسخگویی به حسابرسان بمنظور اجرای صحیح مقررات ، دستورالعملها و آئین نامه های جاری
 • همکاری لازم با سایر واحدهای مالی مدیریت ذیربط
 • تهیه و تنظیم گزارشات وآمار مورد نیاز جهت مقام مافوق
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابع و رفع نواقص کارها در محدوده اختیارات
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۹