اداره رسیدگی به اسناد و اموال

تعداد بازدید:۱۷۶۲

شرح وظایف:

 • رعایت کامل کلیه مقررات، قوانین، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد اجرا در واحد تابع
 • رسیدگی و کنترل دقیق اسناد صادره و حصول اطمینان از صحت اعمال کنترلهای لازم طبق دستورالعملهای ذیربط
 • گردآوری و بهنگام نمودن منابع اطلاعاتی از قبیل قراردادها، آئین نامه ها و مصوبات جهت انجام امور رسیدگی به اسناد
 • انجام امور مربوط به تسویه نمودن علی الحسابها و پیش پرداخت های جاری و سنواتی
 • نظارت برفرآیند تطبیق پرداخت ها با موافقت نامه های مبادله شده و تخصیص های صادره
 • تهیه فهرست رفع نقایص در مواردیکه در مدارک مورد رسیدگی نقایصی موجود باشد
 • اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه کلیه صورت خلاصه ها جهت انجام عملیات رسیدگی
 • پیگیری دریافت اسناد و مدارک رسیدگی از سایر واحدهای دانشگاه
 • برنامه ریزی در خصوص رفع مغایرت فیما بین حسابهای اشخاص، پیمانکاران و شرکتهای طرف قرارداد با دانشگاه
 • تماس مستمر با مسئول اموال و کارپردازان جهت حصول اطمینان از صحت مدارک مربوط به رسید کالا و خروج کالا از انبار
 • نظارت بر فرآیند تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی و پیگیری موارد مغایرت
 • انجام پیگیری های لازم بمنظور وصول بموقع مطالبات دانشگاه و هماهنگی با مراجع ذیربط
 • تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد تخصیص ذخیره لازم در حساب
 •   پاسخگویی به اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) در خصوص وضعیت حسابهای آنها با دانشگاه
 • همکاری با سایر کارشناسان و رؤسای ادارات مالی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم گزارشات و آمار مورد نیاز جهت مقام مافوق
 • مطالعه کلیه قوانین و مقررات مالی و دستور العمل ها و آگاهی از آخرین تغییرات
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایفکارکنان تابع و رفع نواقص کارها در محدوده اختیارات
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • پاسخگویی به حسابرسان بمنظور اجرای صحیح مقررات، دستورالعملها و آئین نامه های جاری
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۹