معرفی معاون

تعداد بازدید:۵۷۴۰
دکتر سید وحید اسلامی

  دکتر سید وحید اسلامی

  معاون اداری ومالی


  •   دانشیار

  •   سازمان مرکزی

  •   گروه زراعت