اداره کارگزینی

تعداد بازدید:۷۵۱۸
سپیده سالاری

  سپیده سالاری

  رئیس اداره کارگزینی


 •   056-31024213

 

 

شرح وظایف:

 • اعمال و اجرای قوانین،آئین نامه هاو مقررات  ودستورالعملهای کارگزینی و آرای صادره از مراجع ذیصلاح و همچنین کلیه مصوبات هیات امنا و هیات اجرایی منابع انسانی کارکنان غیر هیات علمی،هیات جذب اعضای هیات علمی و... دانشگاه
 • تعیین و تدوین آئین نامه ها، بخشنامه ها ، دستورالعملها ی کارگزینی و امور رفاهی دانشگاه در چارچوب  قوانین و مقرررات مربوطه با هماهنگی مقامات مافوق
 • نظارت و همکاری در حسن انجام خدمات مربوط به حضور و غیاب و مرخصی ، ماموریت، ساعات اضافه کاری، مزایای استخدامی ، ارزشیابی ، ترفیع، ارتقا و صدور احکام مربوط به بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، اخراج، بازخریدی، انتقال و ماموریت ها با هماهنگی واحدهای مربوط در چهارچوب قوانین و مقررات جاری
 • اجرای سیاسیت های مربوط به تامین و تعدیل نیروی انسانی باتوجه به میزان خروجی نیروی کار و نیز ظرفیت  ها و امکانات جذب نیروی انسانی جدید
 • اخذ مجوزهای استخدامی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای دانشگاه و اجرای کلیه مراحل و تشریفات ضروری جهت استخدام نیروهای جدید براساس خط مشی های تعیین شده در قالب اعتبارات دانشگاه
 •   همکاری با هیات جذب دانشگاهو هسته گزینش درباره بررسی صلاحیت های افراد به هنگام ورود به دانشگاه یا تغییر پست سازمانی و وضعیت استخدامی
 •   اجرای قوانین و مقررات در خصوص نظام های اصلی و فرعی پرداخت حقوق و مزایا، ارزیابی حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان (اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی)در چارچوب قوانین و مقررات مصوب
 •   نظارت و اجرای ارتقاء رتبه و ترفیع پایه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و ارزیابی عملکرد کارکنان و سایر طرح های مشابه
 • نظارت و همکاری دراجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارکنان باهمکاری کارشناسان مربوط
 • بررسی پیشنهادانتصابات کارکنان و تطبیق آنها با مقررات و قوانین در راستای طرح طبقه بندی مشاغل و انجام امور مربوطه
 • برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان براساس مقررات و امکانات موجود
 • انجام کلیه امور مربوط به بازنشستگی کارکنان ( اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی )
 • جمع آوری و تنظیم اطلاعات پرسنلی و آمار کلیه کارکنان دانشگاه در زمینه های لازم ( اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی)
 • نظارت و کنترل دقیق بر نگهداری، حفظ و حراست پرونده های استخدامی در اداره کارگزینی
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به کارکنان تحت سرپرستی و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
 • پاسخگویی، راهنمایی و توجیه حضوری و تلفنی کارکنان
 • نظارت و همکاری دراقدامات مربوط به صدور دفترچه بیمه درمان و سایر خدمات ذیربط
 • همکاری لازم با مدیریت برنامه ، بودجه و تشکیلات درزمینه نیاز های آموزشی جهت کارکنان دانشگاه
 • نظارت و همکاری در صدور و تمدید قراردادهای کارکنان پیمانی ، خرید خدمت و اعضای هیات علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه
 • نظارت در اجرای قوانین و مقررات انظباطی و ارجاع موارد تخلف به هیات بدوی تخلفات اداری و انتظامی
 • نظارت بر تمهیدات لازم جهت استفاده اعضااز وام های ضروری ، کم هزینه ازدواج، فوت و سایر امور رفاهی
 • مطالعه قوانین و مقررات مربوطه و اظهار نظردر مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲