کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی

تعداد بازدید:۷۵۹۷
دکتر حمزه نخعی مطلق

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  مدیر امور اداری و پشتیبانی


 • 056-31024211

حسن زنگوئی

  حسن زنگوئی

  معاونت امور اداری و پشتیبانی


 • 056-31024212

سپیده سالاری

  سپیده سالاری

  رئیس اداره کارگزینی


 • 056-31024213

سعید جمیلی

  سعید جمیلی

  رئیس اداره رفاه و بازنشستگی


 • 056-31024214

حسن ملکی

  حسن ملکی

  انجام امور رفاه


 •   056-31024219

علی سطوتی

  علی سطوتی

  کارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی


 •   056-31024220

زهرا قادری

  زهرا قادری

  کارشناس مسئول اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-31024216

منصوره صحراگرد

  منصوره صحراگرد

  انجام وظایف کارگزین اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-31024221

سعید مظفرنیا

  سعید مظفرنیا

  کارشناس مسئول اعضای هیئت علمی


 •   056-31024217

محمدعلی چاجی

  محمدعلی چاجی

  رئیس اداره پشتیبانی


 •   056-31024230

سعید صمدی

  سعید صمدی

  مسئول امور عمومی دانشگاه


 •   056-31024223

علیرضا قلی پور

  علیرضا قلی پور

  کارشناس مسئول کارپردازی


 •   056-31024222

زهرا قلی نسب

  زهرا قلی نسب

  کارشناس مسئول دبیرخانه


 •   056-31024224

مجید بابائی مقدم

  مجید بابائی مقدم

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 •   056-31024226

مریم حسینایی

  مریم حسینایی

  کارشناس رایانه


 •   056-31024218

ابراهیم مقیمی نسب

  ابراهیم مقیمی نسب

  کارپرداز


 •   056-31024232

محمدحسین قوی پنجه

  محمدعلی قوی پنجه

  کارپرداز


 •   056-31024228

محمدحسین محمودآبادی

  محمدحسین محمودآبادی

  کارپرداز


 •   056-31024231

حسن امیرابادی زاده

  حسن امیرابادی زاده

  کارپرداز


 •   056-31024235

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹