کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی

دکتر حمزه نخعی مطلق

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  مدیر امور اداری و پشتیبانی


 •   056-32202049-208

حسن زنگوئی

  حسن زنگوئی

  معاونت امور اداری و پشتیبانی


 •   056-32202049-228

سپیده سالاری

  سپیده سالاری

  رئیس اداره کارگزینی


 •   056-32202049-214

سعید جمیلی

  سعید جمیلی

  رئیس اداره رفاه و بازنشستگی


 •   056-32202049-248

حسن ملکی

  حسن ملکی

  انجام امور رفاه


 •   056-32202049-248

علی سطوتی

  علی سطوتی

  کارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی


 •   056-32202049-220

زهرا قادری

  زهرا قادری

  کارشناس مسئول اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-32202049-216

منصوره صحراگرد

  منصوره صحراگرد

  انجام وظایف کارگزین اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-32202049-216

سعید مظفرنیا

  سعید مظفرنیا

  کارشناس مسئول اعضای هیئت علمی


 •   056-32202049-231

محمدعلی چاجی

  محمدعلی چاجی

  رئیس اداره تدارکات و خدمات


 •   056-32202049-229

سعید صمدی

  سعید صمدی

  مسئول خدمات


 •   056-32202049-239

علیرضا قلی پور

  علیرضا قلی پور

  مسئول کارپردازی


 •   056-32202049-223

زهرا قلی نسب

  زهرا قلی نسب

  مسئول دبیرخانه


 •   056-32202049-211

 •   056-32202517

مجید بابائی مقدم

  مجید بابائی مقدم

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 •   056-32202049-218

مریم حسینایی

  مریم حسینایی

  کارشناس رایانه


 •   056-32202049-217

ابراهیم مقیمی نسب

  ابراهیم مقیمی نسب

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

حسین اخلاقی

  حسین اخلاقی

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

محمدحسین محمودآبادی

  محمدحسین محمودآبادی

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

حسن امیرابادی زاده

  حسن امیرابادی زاده

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

تعداد بازدید:۴۴۹۹