کارکنان مدیریت امور اداری و پشتیبانی

دکتر حمزه نخعی مطلق

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  سرپرست امور اداری و پشتیبانی


 •   056-32202049-208

حسن زنگوئی

  حسن زنگوئی

  معاونت امور اداری و پشتیبانی


 •   056-32202049-228

سپیده سالاری

  سپیده سالاری

  رئیس اداره کارگزینی


 •   056-32202049-214

سعید جمیلی

  سعید جمیلی

  سرپرست اداره رفاه و بازنشستگی


 •   056-32202049-248

حسن ملکی

  حسن ملکی

  انجام امور رفاه


 •   056-32202049-248

علی سطوتی

  علی سطوتی

  کارشناس مسئول رفاه و بازنشستگی


 •   056-32202049-220

سکینه راستگو

  سکینه راستگو

  کارشناس مسئول اعضای غیر هیئت علمی


 •   056-32202049-216

زهرا قادری

  زهرا قادری

  کارگزین


 •   056-32202049-216

سعید مظفرنیا

  سعید مظفرنیا

  کارگزین اعضای هیئت علمی


 •   056-32202049-231

رضا حسن زاده

  رضا حسن زاده

  رئیس اداره تدارکات و خدمات


 •   056-32202049-229

سعید صمدی

  سعید صمدی

  مسئول خدمات


 •   056-32202049-239

علیرضا قلی پور

  علیرضا قلی پور

  مسئول کارپردازی


 •   056-32202049-223

طیبه تقی زاده

  طیبه تقی زاده

  کارشناس مسئول حقوقی


 •   056-32202049-317

زهرا قلی نسب

  زهرا قلی نسب

  مسئول دبیرخانه


 •   056-32202049-211

 •   056-32202517

منصور مسگرانی

  منصور مسگرانی

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 •   056-32202049-219

مجید بابائی مقدم

  مجید بابائی مقدم

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 •   056-32202049-218

مریم حسینایی

  مریم حسینایی

  کارشناس رایانه


 •   056-32202049-217

محمدعلی چاجی

  محمدعلی چاجی

  انجام امور فضای سبز


 •   056-32202049-225

محمد واله

  محمد واله

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

ابراهیم مقیمی نسب

  ابراهیم مقیمی نسب

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

رجب سلم آبادی

  رجب سلم آبادی

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

حسین اخلاقی

  حسین اخلاقی

  کارپرداز


 •   056-32202049-225

تعداد بازدید:۳۶۶۱