معاون مدیریت امور اداری وپشتیبانی

تعداد بازدید:۳۶۶۹
 

 

  معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی


 •   سازمان مرکزی

 • 056-31024212

 

شرح وظایف:

 • اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از مراجع ذیصلاح با نظر مقام مافوق
 • همکاری در تهیه و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم با هماهنگی مدیریت ذیربط
 • هماهنگی در اجرای امور مربوط به ادارات کارگزینی و رفاه، دبیرخانه و تدارکات و خدمات
 • رسیدگی و کنترل اطلاعات و مدارک پرسنلی و اداری واصله از سایر ادارات
 • ارائه پیشنهادات لازم در زمینه مقررات استخدامی و طبقه بندی مشاغل و اظهارنظر در مورد آنها
 • همکاری در امور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد
 • هماهنگی و همکاری لازم در امور مربوط به استخدام کارکنان جدید
 • اجرای امور مختلف رفاهی کارکنان دانشگاه و تهیه و تنظیم طرح های مربوط
 • برآورد میزان ملزومات و ابزار کار اداری لازم و نظارت بر توزیع آنها
 • نظارت بر اجرای امور مربوط به ارتقا شغلی کارکنان ، پرداخت فوق العاده ها ، اضافه کاری و کسر کار
 • همکاری درارزیابی عملکرد واحدهای اداری و پشتیبانی دانشگاه
 • پاسخگویی، راهنمایی و توجیه حضوری و تلفنی کارکنان دانشگاه
 • تهیه و تنظیم گزارشات و آمار عملکرد مورد نیاز جهت مقام مافوق
 • بررسی سطوح رضایتمندی کارکنان و اعضا هیات علمی دانشگاه از نحوه عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • همکاری لازم با سایر مدیران و کارشناسان ذیربط
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی باتوجه به نیاز
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۲