دبیرخانه و بایگانی اسناد

تعداد بازدید:۷۲۳۶
زهرا قلی نسب

  زهرا قلی نسب

  مسئول دبیرخانه


 •   سازمان مرکزی

 • 056-31024224

 • 056-32202517

مجید بابائی مقدم

  مجید بابائی مقدم

  متصدی امور دفتری و بایگانی


 • 056-31024226

حاجی محمد حسینی

رضا ملایی

متصدی امور دفتری و بایگانی


 • 056-31024225

 

شرح وظایف:

 •  نظارت وکنترل بر دریافت مکتوبات ، بخشنامه ها ، اسناد، مدارک و مستندات ارسالی از سوی واحدها و ادارات داخل و خارج از دانشگاه
 •  نظارت و کنترل  بر ثبت نامه های وارده ، صادره، ورود مشخصات نامه در رایانه و اسکن نامه ها
 •  اقدام در جهت تفکیک ،طبقه بندی و توزیع نامه ها و مراسلات براساس اهمیت موضوعی و پیگیری آنها
 •  تهیه نسخه الکترونیکی از مکاتبات ، اسناد و مدارک مورد نیاز
 •  تلاش در انجام بهینه امور دبیرخانه و به روز بودن ثبت و اسکن نامه های دانشگاه
 •  همکاری در تنظیم  بخشنامه ها و دستورالعملها و آئین نامه های اداری دانشگاه
 •  برنامه ریزی لازم جهت تشخیص، جمع آوری و نگهداری اسناد و مدارک راکد دانشگاه در چهارچوب ضوابط و دستورالعملهای مربوطه
 •  پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 •  پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع
 •  نظارت بر صورت برداری، طبقه بندی، کدگذاری و بایگانی پرونده ها طبق  دستورالعملهای مربوطه
 •  نظارت و کنترل بر تهیه فتوکپی و تکثیر جزوات و مکاتبات اداری مربوطه
 •  نظارت بر تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با نظر مقام مافوق
 •  نظارت و کنترل دقیق بر نگهداری ،حفظ و حراست پرونده های موجود در بایگانی
 •  نظارت و انجام امور مربوط به سیستم های یکپارچه وزارت، شبکه سامد و استانی و ... و پیگیری های مربوطه
 •  پاسخگویی و ارائه مستندات لازم به همکاران ذیربط در صورت نیاز
 •  رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری 
 •  هماهنگی و  همکاری لازم با سایر ادارات و همکاران در زمینه شغلی در محیط کار
 •  حفظ اسناد ، مدارک و مکتوبات و مراسلات محرمانه و غیر محرمانه طبق مقررات و اصول بایگانی
 •  شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 •  تهیه  و تنظیم گزارشات و آمار مورد نیاز جهت مقام مافوق
 •  هدایت و راهنمایی کارکنان تابع در اجرای وظایف ، مقررات ، دستورالعملها و آئین نامه های ذیربط
 •  بررسی سطوح رضایتمندی کارکنان از نحوه عملکرد واحد تحت سرپرستی
 •  شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 •  انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲