کارگزینی هیأت علمی

سعید مظفرنیا

  سعید مظفرنیا

  کارشناس مسئول اعضای هیات علمی


 •   سازمان مرکزی

 •   32202049 , 231

 

    شرح وظایف:

 • تهیه احکام کارگزینی (ترفیع، ارتقاء، انتصاب ، انتقال، مرخصی و ماموریت و...) اعضای هیات علمی دانشگاه
 • تهیه و تنظیم فرم ها و آمارهای پرسنلی جهت ارائه به مسئول مافوق
 • محاسبه و استخراج مانده و بازخرید مرخصی های اعضای هیات علمی با رعایت قوانین مربوطه
 • تهیه لیستهای مختلف از جمله کمک هزینه تحصیلی، کمک های غیر نقدی ، خواروبار و... اعضای هیات علمی
 • ثبت اطلاعات مورد نیاز در سیستم های نرم افزاری مربوطه
 • انجام مکاتبات لازم با سازمانهای ذیربط جهت صدور دفترچه درمان و سایر خدمات بهداشتی اعضای هیات علمی - رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری سازمان 
 • تهیه آمار و گزارشات لازم جهت مسئول مافوق
 • شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • هماهنگی و  همکاری لازم با سایرکارشناسان و همکاران درزمینه شغلی در محیط کار
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور آشنایی کامل و اعمال و اجرای آنها
 • صدور احکام و قراردادهای اعضای هیات علمی اعم از استخدام، تغییر وضعیت، انتصاب ، ارتقای رتبه، ترفیع پایه برقراری فوق العاده شغل ، ماموریت ها ، انتقال  و ... با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با هماهنگی مقام مافوق
 • اجرای مصوبات هیات ممیزه و کمیته های منتخب  دانشگاه و پیگیری صورتجلسات هیات اجرایی جذب هیات علمی با هماهنگی مقام مافوق
 • انجام امور مربوط به تشکیل و تکمیل پرونده استخدامی اعضای هیات علمی براساس مقررات و آئین نامه ها
 • به روز رسانی سیستم پرسنلی هیات علمی
 • صدور احکام ذخیره و بازخرید مرخصی ، برقراری و لغو فوق العاده مدیریت و .....
 • پاسخگویی به کلیه مکاتبات و مراجعات اعضای هیات علمی و رسیدگی به آنان
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • انجام مکاتبات مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیات  علمی پس از اخذ مجوز های لازم توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه
تعداد بازدید:۳۵۷