کارگزینی غیر هیأت علمی

زهرا قادری

  زهرا قادری

  کارشناس مسئول اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-32202049-216

منصوره صحراگرد

  منصوره صحراگرد

  کارگزین اعضای غیر هیأت علمی


 •   056-32202049-216

 

  شرح وظایف:

 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ،قوانین کار و بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل و اعمال و اجرای آنها
 • تهیه و اجرای صورتجلسات هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه
 • صدور و تمدید قراردادکارکنان پیمانی و تنظیم قراردادهای کارکنان موقت، معین و مشخص  با رعایت مقررات مربوطه
 • به روز نمودن سیستم پرسنلی و اطلاعات آن
 • انجام امور مربوط  به نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان در چهارچوب دستورالعملهای تعیین شده  
 • ثبت اطلاعات کارکنان در سیستم حضور و غیاب
 • صدور احکام ذخیره و بازخرید مرخصی کارکنان
 • پاسخگویی به کلیه مکاتبات و مراجعات مرتبط با ارباب رجوع دانشگاه
 • هماهنگی و  همکاری لازم با سایرکارشناسان و همکاران درزمینه شغلی درمحیط کار
 • تهیه آمار و گزارشات ادواری از انجام امور محوله جهت مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • نظارت در اجرای قوانین و مقررات انظباطی و ارجاع موارد تخلف به هیات بدوی تخلفات اداری  کارکنان با هماهنگی مقام مافوق
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
 • تهیه احکام کارگزینی (انتصابات، نقل و انتقال، مرخصی، ماموریت و....)  کارکنان دانشگاه 
 • تهیه و تنظیم فرم ها و آمارهای پرسنلی جهت ارائه به مسئول مافوق
 • محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر و تعجیل ، ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان
 • تهیه لیست های مختلف از جمله کمک های غیر نقدی ، خواروبار و ... کارکنان
 • ثبت اطلاعات مورد نیاز در سیستم های نرم افزاری مربوطه
 • انجام مکاتبات لازم با سازمان ذیربط جهت صدور دفترچه درمان و سایر خدمات بهداشتی کارکنان
 • رعایت کامل بخشنامه ها ، دستورالعملها و آئین نامه های اداری سازمان
 •  همکاری لازم در تهیه و تنظیم نیازهای آموزشی کارکنان  
تعداد بازدید:۳۲۵