کارکنان حوزه مدیریت امور مالی

محمدعلی خالدی

  محمدعلی خالدی

  مدیر امور مالی


 •   32202092

سیده زهرا میرعباسی

  سیده زهرا میرعباسی

  مسئول دفترمدیر امور مالی


 •   32202092 , 169

محمدرضا علیزاده

  محمدرضا علیزاده

  معاون مدیر امور مالی


 •   32202092 , 170

مریم یعقوب زاده

  مریم یعقوب زاده

  کارشناس


 •   32202092 , 160

فاطمه رخشانی مقدم

  فاطمه رخشانی مقدم

  کارشناس


 •   32202092 , 160

کیارش حاتمی

  کیارش حاتمی

  کارشناس


 •   32202092 , 166

منصوره محمدی

  منصوره محمدی

  کارشناس


 •   32202092 , 162

صدیقه خالصی مقدم

  صدیقه خالصی مقدم

  کارشناس


 •   32202092 , 163

زهرا کریم پوراحمدی

  زهرا کریم پوراحمدی

  کارشناس


 •   32202092 , 161

ملیحه رضایی

  ملیحه رضایی

  کارشناس


 •   32202092 , 155

مریم رحیمی

  مریم رحیمی

  کارشناس


 •   32202092 , 159

محمد زجاجی

  محمد زجاجی

  کارشناس


 •   32202092 , 158

حسن اله رسانی

  حسن اله رسانی

  کارشناس


 •   32202092 , 107

مهدی هدایتی

  مهدی هدایتی

  کارشناس


 •   32202092 , 107

سعید اسدالهی شیرگ

  سعید اسدالهی شیرگ

  کارشناس


 •   32202092 , 107

جواد آشوری

  جواد آشوری

  کارشناس


 •   32202092 , 167

سید سعید موسوی

  سید سعید موسوی

  کارشناس


 •   32202092 , 156

نرجس ابطحی

  نرجس ابطحی

  کارشناس


 •   32202092 , 157

علی دادی

  علی دادی

  متصدی امور بانکی


 •   32202092 , 167

حسین نخعی شاه محمود

  حسین نخعی شاه محمود

  جمعداری و امین اموال


 •   32202092 , 186

تعداد بازدید:۳۱۹۸