کارکنان حوزه مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۷۲۱۷
محمدرضا علیزاده

  محمدرضا علیزاده

   مدیر امور مالی


 • 056-31024111

سیده زهرا میرعباسی

  سیده زهرا میرعباسی

  مسئول دفترمدیر امور مالی


 • 056-31024117

مریم یعقوب زاده

  مریم یعقوب زاده

  کارشناس


 • 056-31024116

فاطمه رخشانی مقدم

  فاطمه رخشانی مقدم

  کارشناس


 • 056-31024118

کیارش حاتمی

  کیارش حاتمی

  کارشناس


 • 056-31024131

منصوره محمدی

  منصوره محمدی

  کارشناس


 • 056-31024114

صدیقه خالصی مقدم

  صدیقه خالصی مقدم

  کارشناس


 • 056-31024115

ملیحه رضایی

  ملیحه رضایی

  کارشناس


056-31024123
مریم رحیمی

  مریم رحیمی

  کارشناس


056-31024121
حسن اله رسانی

  حسن اله رسانی

  کارشناس


 • 056-31024129

مهدی هدایتی

  مهدی هدایتی

  کارشناس


056-310254124
سعید اسدالهی شیرگ

  سعید اسدالهی شیرگ

  کارشناس


 • 056-31024125

سید سعید موسوی

  سید سعید موسوی

  کارشناس


056-31024122

  نرجس ابطحی

  کارشناس


056-31024120
علی دادی

  علی دادی

  متصدی امور بانکی


056-31024134
حسین نخعی شاه محمود

  حسین نخعی شاه محمود

  جمعداری و امین اموال


 • 056-31024128

محسن خسروی

  محسن خسروی

  انجام وظایف امین اموال


 • 056-31024130

هادی نوروزی

  هادی نوروزی

  امین اموال


 •   انبارمرکزی

 • 056-31024249

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۴۰۰