امور رفاهی

حسن ملکی

  حسن ملکی

  انجام امور رفاه


 •   سازمان مرکزی

 •   32202049 , 248

 

 

                       شرح وظایف:

 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی ،قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی ، رفاه و بخشنامه ها و تصویب نامه ها مربوط  به منظور آشنایی کامل ونظارت بر اعمال و اجرای آنها
 • فراهم کردن امکانات رفاهی برای اعضاء دانشگاه در حدود مقررات با در نظر گرفتن امکانات و تسهیلات مالی
 • انجام امور مربوط به ، بیمه ها ، رفاه و پرداخت کمکهای  نقدی وغیر نقدی با هماهنگی مقام مافوق
 • همکاری با شرکتهای تعاونی و مصرف و مسکن جهت برخورداری اعضاء ازامتیازات مربوطه  با هماهنگی هیات های مدیره ذیربط و ارائه خدمات لازم در جهت امور مربوطه
 • اقدام در جهت اعطای وامهای ضروری و غیره با نظر مقام مسئول و مراجع ذیربط از منابع مالی قانونی موجود
 • انجام کلیه امور مربوط به پرداخت وام ها و کمک هزینه های بازنشستگان
 • انجام خدمات مربوط به پرداخت کمک هزینه ازدواج، فوت ، مهدکودک، مسکن،غذا، لباس وشیرو...
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت استفاده از تسهیلات رفاهی و ورزشی جهت اعضاء دانشگاه و خانواده آنان
 • فراهم نمودن تسهیلات اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای تفریحی و زیارتی اعضاء
 • انجام امور گردشگری کارکنان از قبیل تجهیز مهمانسرای و نگهداری و توسعه امکانات
 • پیگیری جهت انعقاد قرارداد بیمه ها شامل بیمه عمر و حوادث، بیمه تکمیلی اعضاء شاغل و بازنشستگان دانشگاه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 • انجام مکاتبات و پیگیری های لازم از سازمانهای ذیربط جهت اخذ بیمه های عمر و حوادث و...جهت اعضاء
 • انجام خدمات رفاهی کارکنان
 • بررسی پرونده های مشمولین صندوق ذخیره اعضاء
 • انجام کلیه امور مربوط به مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان اعم از پرداخت حق مسکن، وام مسکن ...
 • پاسخگویی، راهنمایی و توجیه حضوری و تلفنی کارکنان
 • هماهنگی و  همکاری لازم با سایرکارشناسان و همکاران درزمینه شغلی در محیط کار
 • تهیه آمار و گزارشات ادواری از انجام امور محوله جهت مقام مافوق
 • شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیونها باتوجه به نیاز
 • شرکت در دوره های آموزشی شغلی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

تعداد بازدید:۴۳۴