تازه های کتاب


نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
شماره راهنما (کنگره)‏پديدآور ‏عنوان‏شرح پديدآور‏
P‎ ۳۰۲‎ /ش‎۷‎ ت‎۳شعیری، حمیدرضا، ‎۱۳۴۵ -تجزیه و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمانحمیدرضا شعیری
HT‎ ۱۶۹‎ /الف‎۹‎ هـ‎۲هاشمی زرج‌آباد، حسن، ‎۱۳۵۳ -حیات شهری ایران در عصر صفوی : (مجموعه شهری اشرف‌البلاد و فرح‌آبادساری)حسن هاشمی‌زرج‌آباد ، عابد تقوی
RS‎ ۱۶۵‎ /ب‎۲‎ ف‎۴فرانکه، رولف، Franke, Rolfگیاه دارویی بابونه، تولید و فرآوری ( مهم‌ترین گیاه دارویی ایران)اثر رالف فرانکه،[ هینز شیلشر]؛ ترجمه احمد احمدیان، الیاس آرزمجو، حمیدرضا فلاحی.
QD‎ ۲۲‎ /الف‎۹‎ ر‎۹روزی‌طلب، حمیدجادوی کیمیا : روایت زندگی استاد شامخ دکتر ناصر ایران‌پورنویسنده حمید روزیطلب ؛ به سفارش و حمایت بنیاد نخبگان استان فارس.
GV‎ ۴۳۵‎ /س‎۲‎ آ‎۸سازوار، اکبر، ‎۱۳۵۱ -آنتروپومتری کاربردی در ورزشتدوین و گردآوری اکبر سازوار، محمدحسین نظری ؛ ویراستار علمی مهرداد عنبریان.
QD‎ ۲۲‎ /ش‎۴‎ ر‎۹روزی‌طلب، حمیدشور شرقی : روایت زندگی استاد شامخ دکتر هاشم شرقینویسنده حمید روزیطلب؛ به سفارش و حمایت بنیاد نخبگان استان فارس.
HB‎ ۶۱۵‎ /ر‎۷‎ آ‎۳رفوگران، حسن، ‎۱۳۲۵ -کارآفرینی به شیوه حسن رفوگران : بنیانگذار خودکار بیک در ایراننویسندگان رضا یادگاری، مهشید سنایی‌فرد
HF‎ ۵۳۸۶‎ /ی‎۲‎ ک‎۲۷یادگاری، رضا، ‎۱۳۵۷ -کارآفرینی به شیوه بهروز فروتن بنیانگذار گروه صنایع غذایی بهروزنویسندگان رضا یادگاری ، مهشید سنایی‌فرد
HD‎ ۹۰۵۶‎ /الف‎۹۲‎ ی‎۲یادگاری، رضا، ‎۱۳۵۷ -کارآفرینی به شیوه محمد عصارزاده‌گان بنیانگذار گروه صنایع غذایی جرعهنویسندگان رضا یادگاری، مهشید سنایی‌فرد
Q‎ ۱۸۰‎ /۵۵ /ر‎۹‎ ر‎۲ ۱۳۹۶راهنمای فراسکاتی : رهنمودهای پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD) برای ارزیابی فعالیت‌های پژوهش و توسعه تجربی ‎۲۰۱۵برگردان محمدرضا افضلی ... [و دیگران]
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸