ریاست

دکتر احمد خامسان، د تربیتی ارواپوهنې د پوهنځی دانشیار (پوهنوال)

برښنالیک: akhamesan@birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۳۹۸