څیړنیزې آسانتیاوې

 پرمختللې لابراتوار

مجهز ورکشاپونه

 مرکزی کتابتون او د اسنادو مرکز

د نوآوریو و شتابدهی مرکز

 د کارجوړونې او له صنعت سره د اړیکو مرکز

څیړنیزې ډلې

  •  د جیولوژی څیړنیز ګروپ
  •  د افغانستان پیژندنې څیړنیزه ډله
  •  د تنکیو ځوانانو او ځوانانو د مطالعې څیړنیزه ډله
  •  د زعفرانو څیړنیزه دله
  •  د کانال او اړوندو صنایعو څیړنیزه ډله
  •  د ځانګړو بوټو څیړنیزه ډله

 د څیړنې مرکزونه

  •  د ډاکټر مجتهدی رصد خانه

څیړنځایونه

  • د انار څیړنیز مرکز
  •  د پنبه څیړنیز مرکز
  • د قنات څیړنیز مرکز

د پوهنتون خپرونې

آبخوان او  قنات

د تخمونو اکوفیزیولوژی

د زعفرانو څیړنې

 د څارویو او الوتونکیو څیړنې

 په کرهنیزو علومو کې محیطی جرړې

ځمکه - جوړیدا

 د درسی پلان ټکنالوژی

  په ورزش کې د بیولوژی علومو کاربردی څیړنه

نگارینه (ګالری) (اسلامی هنرونه)

تعداد بازدید:۳۶۵