دوکتورا

 

د پارسی ژبه او ادبیات

ورزشی فیزیولوژی

کیمیا ـ  آلی کیمیا

کیمیا ـ تجزیوی کیمیا

کیمیا ـ فیزیکی کیمیا

جیولوژی ـ تکتونیک

فیزیک ـ فزیک پلاسما

فیزیک ـ  د نجومو او ستورو فیزیک

درسی پلان جوړونه

آمار

ریاضی ـ جبر

اگروتکنولوژی د کرهنیزو بوټو  اکولوژی

اگروتکنولوژی د کرهنیزو بوټو فیزیولوژی

وترنری  د څارویو تغذیه

وترنری  د الوتونکیو تغذیه

د اوبو انجینری  ـ د اوبو سرچینې او ځیرمې

د چاپریال ساتنې انجینری

 مکانیک انجینری ـ د انرژیو تبدیل

 مکانیک انجینری ـ کاربردی طراحی ـ ډینامیک، کنټرل او ارتعاشات

 مکانیک انجینری ـ کاربردی  طراحی ـ  د جامداتو مکانیک

د برق انجینری ـ الکترونیک

د برق انجینری ـ کنترل

د برق انجینری  ـ قدرت (نیرو)

تعداد بازدید:۴۰۳