لیسانس

تعداد بازدید:۶۳۷

تاریخ

ټولنپوهنه

جغرافیه

حقوق

د پارسی ژبه او ادبیات

د انګریزی ژبه او ادبیات

ټولنیز علوم ـ د ټولنیز علومو څیړنه

سیاسی علوم

فلسفه او کلام اسلامی

د انګریزی ژبې ژباړه

بدنی روزنې او ورزشی علوم

علوم ورزشی ـ علوم زیستی ورزش

جیولوژی

بیولوژی

نباتی بیولوژی

 کاربردی کیمیا

کیمیای  محض

فیزیک

ارواپوهنه

د اطلاعاتو او ساینس پوهه

تربیتی علوم

آمار

ریاضیات  او کارونې یې

وترنری

د اوبو انجینری

د بڼوالی علوم

د خاورې انجینری

گیاهی طب

 د تولید انجینری او ګیاهی جینتیک

د چاپیریال ساتنې علوم او انجینری

د طبیعت انجینری

ساختمانی انجینری

د معدن انجینری

میکانیک انجینری

د برق انجینری

د کمپیوټر انجینری

لرغون پیژندنه

لاسی صنایع

فرش

 اسلامی هنر