چارچوب طراحی ریز درس

برای درخواست ریزدرس ها از چارچوب ذیل استفاده و در قالب نامه به حوزه معاونت آموزشی ارسال نمایید.


لینک دانلود فایل