طرح های پژوهشی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
آموزشکدهگروهعنوان طرحمجریهمکارانتاریخ شروعتاریخ خاتمه
کشاورزی سرایانزراعت و اصلاح نباتاتارزیابی مقاومت به تنش خشکی آخر فصل در ژنوتیپ های تریتیکاله در شرایط مزرعهدکتر سید حمید رضا رمضانی
کشاورزی سرایانزراعت و اصلاح نباتاتارزیابی اثر تاریخ کاشت و تنش خشکی بر صفات مورفولوژیکی و عملکردی سه رقم کلزادکتر سید حمید رضا رمضانی
کشاورزی سرایانزراعت و اصلاح نباتاتبررسی اثر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجرای عملکرد گیاه گواردکتر مرتضی قربانی
کشاورزی سرایانزراعت و اصلاح نباتاتبررسی اثر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد و اجرای عملکرد گیاه کینوادکتر حمید رضا فلاحی
آخرین ویرایش۱۲ آبان ۱۳۹۷