سرفصل ها و رشته های تحصیلی گروه محیط زیست

دانشكدهگروه آموزشيرشته تحصيليمقطعسال تاسیسسرفصل رشته
اموزشکده کشاورزی سرایانمحیط زیستمهندسی منابع طبیعی-محیط زیستکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1576566250-.pdf
اموزشکده کشاورزی سرایانعلوم و مهندسی محیط زیستمهندسی منابع طبیعی-محیط زیستکارشناسیhttp://birjand.ac.ir/file/download/grid/1577860179-.pdf
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۸