اداره ساختمان و تاسیسات

تعداد بازدید:۳۵۶۱

شرح وظایف:

 • ​​​​​ نظارت بر انجام خدمات فنی ساختمانها
 • نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان واحد تابعه و شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد دانشگاه
 • همکاری در برگزاری مناقصه  وانعقاد قرارداد با شرکتهای مشاوره و پیمانکار جهت طرحهای ساختمانی و تاسیساتی
 • بررسی صورت وضعیت ها و موارد مالی طرحهای فنی
 • پیش بینی و برآورد نیازها و تجهیزات پروژه ها طبق فهرست مقادیر پروژه
 • برنامه ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرحهای فنی
 • ارائه گزارشهای ادواری از چگونگی اجرای طرحهای فنی، مشکلات و موانع و ارائه راهکارها
 • نظارت بر نگهداری و ثبت و ضبط نقشه ها و صورت مشخصات مدارک فنی
 • نظارت و مراقبت و نگهداری کلیه ساختمانها و تاسیسات دانشگاه و بررسی علل خرابی ساختمان و تاسیسات
 • نظارت بر تهیه صورت وضعیتهای موقت و قطعی و ارائه آن به مقام مافوق
 • نظارت بر فرآیند نقشه برداری و ترسیم کلی نقشه ها و اصلاح موارد عدم تطابق
 • نظارت و کنترل بر انجام امور متره ساختمان
 • نظارت بر عملکرد شرکت خدمات فنی طرف قرارداد دانشگاه
 • رسیدگی و اظهارنظر در مورد تغییراتی که در پروژه ها در حین اجرای کار پیش می آید
 • تنظیم برنامه های مالی و اداری اداره تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای آن
 • همکاری در پیاده کردن نقشه ها و مشارکت در کنترل عوامل اجرایی کار
 • مراقبت بر امر تهیه نقشه های مختلف در محدوده دانشگاه
 •  تدوین روشهای انجام کار و نظارت و سرپرستی بر کلیه امور  عملیات اجرایی ساختمان ها و نصبتاسیسات واحدهای مختلف دانشگاه
 • شرکت در جلسات،سمینارها و کمیسیونهافنی باتوجه به نیاز
 • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
 • راهنمایی و هدایت کارشناسان و کارکنان تحت سرپرستی
 • همکاری لازم با سایر کارشناسان و همکاران در زمینه شغلی در محیط کار 
 • آگاهی کامل از کلیه قوانین ،مقررات و دستورالعمل های مربوطه ورعایت آن
 • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۴۰۲