اداره تعمیرات و نگهداری

تعداد بازدید:۱۵۶۸
مهدی غلامی

  مهدی غلامی

  رئیس اداره تعمیرات و نگهداری


 •   سازمان مرکزی

 •   056-31024313

شرح وظایف:

  • نظارت و سرپرستی بر کلیه امور مربوط به تعمیرات و نگهداری تاسیسات ابنیه و ساختمانهای دانشگاه
  • تنظیم و تقسیم برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی برابر تخصص و ساعات خدمت آنها
  • برنامه ریزی و زمان بندی عملیات تعمیرات و نگهداری تاسیسات ابنیه و ساختمانهای دانشگاه
  • همکاری در برگزاری مناقصات با هماهنگی کارشناس امورقراردادهاجهتانعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری
  • نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان واحد تابع و خدمات پیمانکاران طرف قرارداد نگهداری تاسیسات و ابنیه دانشگاه
  • نگهداری از پیشینه تعمیراتی ، قراردادها، دستورالعملهای فنی دستگاه ها و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات وابسته
  • تنظیم برنامه بازدید مستمر تاسیسات و تجهیزات دانشگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد
  • انجام تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات و آموزش کارکنان جهت پیشگیری از آسیب دیدن وسایل حساس و گران قیمت دانشگاه
  • برنامه ریزی در جهت استقرار سیستمهای تعمیرات و نگهداری پیشرفته نظیر T.P.M
  • تهیه پیشنهاد لازم برای توسعه ، تغییر و ترسیم و یا تعویض تاسیسات دانشگاهبا رعایت اصول پدافند غیر عامل
  • پیش بینی و برآورد تجهیزات و ملزومات مورد نیاز واحد و تامین آن
  • نظارت و کنترل بر رعایت اصول ایمنی در محیط کار
  • همکاری لازم  با سایرکارشناسان و همکاراندر زمینه شغلیدر محیط کار
  • شرکت در جلسات،سمینارها و کمیسیونهای مالی باتوجه به نیاز
  • پیش بینی هزینه های مورد نیاز سالیانه جهت تعمیرات و نگهداری تاسیسات دانشگاه و ارائه آن به مقام مافوق
  • تهیه گزارشات فنی و آمار عملکرد جهت مسئول مافوق
  • شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
  • انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹